Skip to main content
Til toppen

Salgs- og leveringsbetingelser

Alle våre kundeavtaler baserer seg på våre generelle salgs- og leveringsbetingelser.

Lov av 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp (kjøpsloven) gjelder så langt disse salgs- og leveringsbetingelser eller partenes avtale ikke fastsetter avvikende bestemmelser.

1. TILBUD - Tilbud er gjeldende i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt. Avtaler som avviker fra tilbudet er først bindende etter skriftlig bekreftelse fra Medivatus AS.

2. PRIS - OG RABATTBETINGELSER - Dersom Medivatus AS kostnader i forbindelse med oppfyllelsen av avtalen øker som følge av høyere forsikringer, toll, avgifter, valutakursendringer eller andre forhold som vi ikke er herre over, forbeholder Medivatus AS seg retten til å regulere prisene. Vi tar forbehold om feil som kan oppstå på vår nettside på medivatus.com 

3. KVANTUM - Leveranser skjer i hele emballasjestørrelser. Ikke lagerførte varer (skaffe- og bestillingsvarer) selges kun i hele emballasjestørrelser. Restordrer under kr 250.- blir strøket.

4. LEVERINGSTID - Leveringstid er alltid i forhold til Medivatus AS sitt distribusjonssystem. Alle kundenummer er forbundet med faste ruteavganger. Leveranser utover Medivatus AS sine faste oppsatte kjøreruter avtales i hvert enkelt tilfelle. Ved høytider, arrangementer eller andre lignende forhold som innebærer omlegging av ruter/dager kan avvik på leveringsdag/tidspunkt oppstå uten forvarsel.

5. FORSENDELSE/TRANSPORT - Oppgitte priser i.h.t. prislister eks. mva. Medivatus AS påtar seg forsendelse/transport mot at frakt betales av mottaker. Minste tilleggs frakt er kr 250.- eks. mva.

6. TRANSPORTSKADE - MANKO - Ved varemottak må kunden selv påse at vareemballasjen ikke er beskadiget og at antall leverte kolli er i overensstemmelse med pakkseddel/fraktbrevets pålydende. Varemottaker må anføre skade på pakkseddel / fraktbrev før kvittering for mottagelse. I motsatt fall vil Medivatus AS fraskrive seg ansvar for skade.

7. BETALING OG FAKTURERING - Betalingsbetingelser avtales individuelt.  Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente med den til enhver tid gjeldene sats. Ved mislighold tillegges kompensasjon for inndrivelseskostnader ihht forsinkelsesrenteloven §3a. Faktura dateres den dagen varen sendes fra lager eller er klar for henting på Medivatus AS sitt lager. De generelle betalingsbetingelser kan fravikes i ethvert tilfelle hvor Medivatus AS ikke betrakter kunden som kredittverdig. Kunden kan ikke påregne kredittnota med ny fakturautstedelse dersom forespørselen om dette skyldes kunden eller forhold på kundens side.

8. SALGSPANT - Medivatus AS forbeholder seg salgspant i leverte varer inntil disse er betalt kfr. pantelovens § 3-14 t.o.m. § 3-22.

9. VARENS ANVENDELSE - Kjøper skal gjøre seg kjent med varens egenskaper og anvendelsesmuligheter. Før bruk må kjøper avgjøre om produktet er egnet til den påtenkte anvendelse, og kjøper bærer selv enhver risiko og ethvert ansvar i denne forbindelse, jfr. kjøpers undersøkelsesplikt i pkt. 11. og de reklamasjonsfrister som er fastsatt.

10. ANSVAR - Medivatus AS ansvar for eventuelle forsinkelser er beløpsmessig begrenset til 15% av de forsinkede varers verdi. Medivatus AS ansvar for eventuelle mangler er begrenset til omlevering eller erstatning av de mangelfulle varers fakturaverdi. Medivatus AS er ikke ansvarlig for følgeskader eller indirekte tap.

11. KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT - REKLAMASJON RETUR - Etter levering skal kjøperen undersøke varen(e) slik god skikk tilsier. Alle reklamasjoner relatert til risikoens overgang (leveringen) må fremsettes omgående, og senest innen 8 dager etter mottatt vare. All vareretur skal forhåndsgodkjennes og forsendelsesmåte avtales. Kun feil forårsaket av Medivatus AS (feilvarer, feilleveringer eller ved kvalitetsreklamasjoner) gir grunnlag for retur og retur frakt betales av Medivatus AS. Returer utenom disse tilfeller må derfor avtales særskilt og kunde betaler retur frakt. Skaffe og bestillingsvarer taes ikke i retur.

12. FORCE MAJEURE - Force majeure foreligger når Medivatus AS levering hindres av omstendigheter utenfor Medivatus AS kontroll, så som streik, lockout, brann, indre uroligheter eller andre forhold som forhindrer levering av varene på vanlig måte. Medivatus AS skal snarest mulig varsle kjøperen om dette samt hvilke omstendigheter som foreligger, når hindringen er inntrådt og om hindringens opphør.

13. TVISTEMÅL - Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med en kjøpsavtale, og som partene ikke selv kan enes om, skal avgjøres i henhold til norsk lov. Rett Verneting avtales å være Viken tingsrett.

 

Min side